Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Aged – AGED sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000050082, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, NIP 5210080410 będący sprzedawcą towarów oferowanych na stronach serwisu i właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem www.sklep.fore.pl.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.fore.pl

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.fore.pl/ za pośrednictwem którego Klient może, w szczególności, składać Zamówienia;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aged a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.fore.pl/

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.fore.pl/, prowadzony jest przez AGED sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie , przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000050082, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, NIP 5210080410

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5 . Do korzystania z Serwisu w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową typu: FireFox, Chrome, Safari, Edge z włączoną obsługą JavaScript.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Aged zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Wszystkie produkty w sklepie internetowym https://sklep.fore.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Możemy jednak oferować też produkty krótko używane lub pochodzące z ekspozycji, które odpowiednio oznaczamy i opisujemy w ofercie.

9. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży, którą Klient zawiera z Aged.

10. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep.fore.pl/polityka-prywatnosci

11. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Aged może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Aged za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Aged

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać zakupu bez uprzedniej zgody Aged.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Aged.

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.fore.pl/ a następnie dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny zamawianych Towarów oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych (w tym danych osobowych) oznaczonych jako obowiązkowe, wybranie formy płatności oraz sposobu dostawy oferowanego przez Aged oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty””

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Aged Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

9. Aged oferuje Klientom możliwość otrzymywania faktur VAT drogą elektroniczną – w trakcie procesu składania zamówienia Klient powinien zaznaczyć opcję dostarczenia faktury VAT na wskazany przez siebie adres e-mail.

10. Aged nie odpowiada za błędne dane, które Klient wskaże jako dane do faktury VAT podczas rejestracji lub składania zamówienia.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej FedEx. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie.

3. Koszty dostawy są zależne od wielkości oraz wagi złożonego zamówienia i zostaną naliczone w koszyku zakupowym przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, za wyjątkiem kosztów dostawy.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny płatnością on-line w systemie Tpay.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta w zamówieniu weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Aged tj. Aged Sp. z o.o. w Pruszkowie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Aged, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Aged), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Aged został skutecznie poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

5. Zwrot płatności:

– w przypadku zakupu z przedpłatą zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji poprzez serwis Tpay. Możliwe jest dokonanie zwrotu płatności, na wskazane w formularzu zwrotu, przez Klienta konto bankowe, inne niż użyte w pierwotnej transakcji.

6. Aged zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracany Towar należy odesłać na adres: Aged, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków z andotacją „ZWROT TOWARU” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Aged o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zakupiony Towar przed upływem terminu 14 dni. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty odesłania rzeczy.

8 Zwracany Towar należy wysyłać za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Aged nie przyjmuje zwrotów dostarczanych osobiście lub wysłanych do Paczkomatów InPost oraz nadanych za pobraniem.

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Uprawnienia i obowiązki określone w części VII niniejszego regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy” dotyczą wyłącznie Klientów, którzy mają status Konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – i kupują Towary na podstawie umowy zawartej na odległość.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów i Warunki Gwarancji

1. Aged jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Aged Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800 lub wysyłać na adres email: bok@fore.pl. Aged zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Każdy zakupiony, przez Klienta będącego Konsumentem, w Sklepie Towar można reklamować z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta:

– Reklamowany Towar należy odesłać wraz z wydrukowanym i wypełnionym formularzem reklamacji towaru lub pisemnym oświadczeniem z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady. Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

– Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email jaki podał podczas składnia zamówienia.

– Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Aged zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Aged ).

4. Aged nie jest producentem Towarów. Aged ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Ogólne Warunki Gwarancji są dostępne pod tym linkiem: https://sklep.fore.pl/serwis

5. Produkty, które oferuje Sklep, są objęte gwarancją producenta lub Aged. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna. Postanowienie to nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta, które wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient ma prawo skorzystać z gwarancji na produkt, nawet jeśli przy zakupie nie otrzyma karty gwarancyjnej.

6. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aged podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Aged o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Aged Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie, przy ulicy 3-go Maja 8, kod pocztowy 05-800 lub pod adresem email: sklep@fore.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Aged zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aged a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Aged a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Aged.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Komisja Europejska udostępnia pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR). Nie chcemy i nie mamy obowiązku uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.fore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi Sklepu wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Aged: reprodukcja, kopiowanie ,przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

Załącznik nr 1

Pobierz

Załącznik nr 2

Pobierz